مقالات و پایان نامه ها

دانلود مقاله IJAE-v4n11p55-en-001-1

Downloaded from ijae.iut.ac.ir at 16:33 IRST on Saturday October 28th 2017 [ DOI: 10.18869/acadpub.ijae.4.11.55 ] سوسکهای سرگینخـوار گروهـی از حشـرات هسـتند (فـوقخــانوادهScarabaeoidea ، راســتهیColeoptera ) کــه حــدود 27800 گونه از آنها در سرتاسر جهان پراکنده Read more…

By 92, ago