ارشددانلود- user879- ارشددانلود

دانشکده ادبیات و علوم انسانی پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته‌ی زبان شناسی همگانی بررسی تاثیر بازی‌های آموزشی رایانه‌ای بر یادگیری املای کلمات زبان انگلیسی در کودکان ایرانی به کوشش مائده غیور استاد راهنما: دکتر جلال رحیمیان بهمن ماه 1392 به نام... ادامه مطلب پایان نامه

پژوهش حاضر به بررسی تاثیر بازی‌های آموزشی رایانه‌ای بر یادگیری املای کلمات انگلیسی در زبان آموزان ایرانی پرداخته است. به این منظور، 67 زبان آموز با میانگین سنی 5/9 سال…

تحقیق علمی های ارشد- user878- دانلود پژوهش علمی

2047240833691500 دانشگاه علوم انتظامی امين دانشکده علوم و فنون راهنمایی و رانندگی پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت ترافیک شهری موضوع: بررسی تاثیر بکارگیری سیستم کنترل سرعت متوسط وسایل نقلیه بر میزان تصادفات مطالعه موردی محور شیراز ... ادامه مطلب پایان نامه

2-3-1-عوامل انسانی112-3-2- عوامل مربوط به وسیله نقلیه122-3-3- عوامل جاده ای132-3-4- عوامل محیطی132-4- تاریخچه کاربرد دوربین‌های کنترل سرعت142-5- کنترل سرعت PAGEREF _Toc361879610 h 142-5-1- روش‌های قدیمی142-5-2- تجهیزات جدید142-5-2-1- سامانه‌های ثبت تخلفات…

دانلود پژوهش- user877- دانلود تحقیق علمی

دانشكده آموزشهای الکترونيکی پايان نامه كارشناسي ارشد در رشته مهندسی فناوری اطلاعات(تجارت الکترونيک) بررسي پذيرش دوركاري بر مبناي مدل پذيرش فناوري توسط: فاطمه رحيمي استاد راهنما : دكتر امير مانيان آذر 1390 به نام خدا اظهارنامه اینجانب فاطمه رحیمی ... ادامه مطلب پایان نامه

فهرست جداول TOC o “4-4” h z جدول 2-1) ابعاد دورکاری PAGEREF _Toc320828240 h 16جدول 3-1) بررسی دورکاری در سازمان اقتصادی کوثر PAGEREF _Toc320828241 h 34جدول 3-2) شاخص استخراج شده…

دانلود تحقیق علمی- user876- دانلود نمونه پایان نامه

دانشگاه علامه طباطبائی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی موضوع: بررسی بارشناختی بیرونی آموزش به شیوۀ چند رسانه ایِ مبتنی بر الگوی طراحی آموزشی مریل استاد راهنما: دکتر محمد حسن امیرتیموری استاد... ادامه مطلب پایان نامه

فصل دوم: ادبیات پژوهشبخش اول) مبانی نظریچند مفهوم بنیادی………………………………………………………………………………………………………………………………………..9آموزش……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………9تدریس…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..9یادگیری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………10طراحی آموزشی…………………………………………………………………………………………………………………………………………..11نظریه های یادگیری……………………………………………………………………………………………………………………………………12رفتارگرایی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..12طراحی آموزشی رفتارگرایانه……………………………………………………………………………………………………………………….13شناخت گرایی……………………………………………………………………………………………………………………………………………..14طراحی آموزشی شناخت گرایانه…………………………………………………………………………………………………………………15ساختن گرایی………………………………………………………………………………………………………………………………………………16طراحی آموزشی ساختن گرایانه…………………………………………………………………………………………………………………17 ارتباط گرایی……………………………………………………………………………………………………………………………………………….19اصول ارتباط گرایی در طراحی آموزشی…………………………………………………………………………………………………….20الگوی طراحی…

دانلود نمونه پایان نامه- user875- پژوهش علمی

دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی پایاننامه کارشناسی ارشد در رشته جمعیتشناسی بررسی ایدهآلهای باروری در بین زنان 49-15 ساله (مطالعه موردی: شهرستان مهر، استان فارس) به کوشش رضوان عباسی استاد راهنما دکتر علی یار احمدی 153098544767500آذرماه... ادامه مطلب پایان نامه

بررسی ایدهآلهای باروری در بین زنان 49-15 ساله (مطالعه موردی: شهرستان مهر، استان فارس)به وسیلهی:رضوان عباسیهر زوجی دارای باورها و ایدهآلهایی دربارهی بعد خانواده و حتی شمار فرزندان دختر یا…

دانلود پایان نامه- user874- \\\"(سایت مرجع ریسرچ)\\\"

دانشکده‌ی مهندسی برق و کامپیوتر پایان‌نامه كارشناسی ارشد در رشتهی مهندسی کامپیوتر (نرم‌افزار) بررسی الگوریتم های تخصیص مجدد در گریدهای محاسباتی و ارائه یک الگوریتم کارا به کوشش: سهیلا رئیسیان استاد راهنما: دکتر غلامحسین دستغیبی فرد اسفند ماه... ادامه مطلب پایان نامه

2- مفاهیم اولیه زمانبندی و مروری بر کارهای گذشته5 2-1 مقدمه 5 2-2 ساختار متمرکز 7 2-3 ساختار غیر متمرکز و یا توزیعی 8 2-4 فرایند زمانبندی گرید و اجزای…

پایان نامه دانشگاه- user873- پژوهش دانشگاه

دانشکده علوم پایان نامهی کارشناسی ارشد در رشتهی زیست شناسی سلولی – مولکولی بررسی ارتباط چند شکلیهای ژنتیکی CAT C-262T و NQO1 C609T با خطر رد حاد پیوند کبد به کوشش: احسان احمدی استاد راهنما: دکتر ایرج سعادت شهریور1393 به نام خدا اظهار نامه اینحانب احسان احمدی... ادامه مطلب پایان نامه

فهرست جدول‌هاعنوان صفحه TOC o “1-3” h z u جدول3-1: مشخصات گروه شاهد و کنترل PAGEREF _Toc274765909 h 21جدول 3-2: مواد مورد نیاز جهت تهیه مخلوط واکنش PCR PAGEREF _Toc274765910…

پژوهش علمی- user872- پایان نامه دانشگاه

دانشکده علوم پایان نامهی کارشناسی ارشد رشتهی زیست شناسی سلولی و مولکولی بررسی ارتباط چند شکلی ژنتیکی ژن هایCAT C-262T وNQO1 C609T با خطر رد حاد پیوند کلیه به کوشش مهسا صحرائیان استاد راهنما دکتر ایرج سعادت شهریور1392 به نام خدا اظهارنامه اينجانب مهسا... ادامه مطلب پایان نامه

کلید واژه: پیوند کلیه، رد حاد پیوند، CAT, NQO1فهرست مطالبعنوان صفحه فصل اول: مقدمه1.1- پیوند کلیه 22.1- رد پیوند کلیه 43.1- رد حاد پیوند 44.1- DGF 65.1- آنتی بادی های…

(سایت دانلود تحقیق علمی )- user871- ریسرچ

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي دانشكده علوم تغذيه و صنايع غذايي گروه علوم و صنايع غذايي پايان نامه كارشناسي ارشد بررسی اثرکربوکسی متیل سلولز و بتا گلوکان بر خصوصیات حسی و شیمیایی ناگت میگوی فراسودمند نگارش مهرداد حق... ادامه مطلب پایان نامه

3-5- روشهای تجزیه وتحلیل آماری داده ها 343-6- ملاحظات اخلاقی پژوهش 34فصل چهارم- یافته ها 354-1- نتایج ارزیابی فرمولاسیون های مختلف ناگت میگو 364-2- نتایج آزمون های فیزیکی 374-3- نتایج…

تحقیق علمی دانشگاه- user869- دانلود پژوهش علمی فارسی

دانشکده علوم پایاننامهی کارشناسی ارشد در رشتهی آمارریاضی انتخاب متغیر در رگرسیون چندکی به وسیلهی سحر نظری استاد راهنما دکتر محمد صدوقی الوندی شهریور ماه 1390 به نام خدا اظهار نامه اینجانب سحر نظری دانشجوی رشتهی آمارریاضی، دانشکدهی علوم اظهار میکنم... ادامه مطلب پایان نامه

فصل دوم: رگرسیون چندکی2-1- چندکها و چندکهای شرطی 72-2- از رگرسیون میانگین تا رگرسیون چندکی 82-3- از برآورد کمترین مربعات تا check function 122-4- از توزیعهای شرطی چوله تا رگرسیون…